---
Publication
Chuan bo yu hui tong : "Qi qi tu shuo" yan jiu yu jiao zhu 传播与会通 :《奇器图说》研究与校注
Transmission and integration - Qiqi Tushuo (illustrations and descriptions of extraordinary devices): New research and annotated edition
Publisher
Nanjing: Jiangsu ke xue ji shu chu ban she
ISBN
978-7-5345-5852-8
Year
2008
Language
Chinese