V
velocitatis
References of "velocitatis"
(Latin Words)


velocitatis
Folio 59 r,1c
Folio 79 v,1b
Folio 86 r,1b
Folio 88 r,1
Folio 88 v,1b
Folio 88 v,1b
Folio 88 v,1b
Folio 88 v,1b
Folio 88 v,1c
Folio 88 v,1c
Folio 90 r,1a
Folio 91 v,1
Folio 91 v,2a
Folio 91 v,2a
Folio 91 v,2a
Folio 139 r,1b
Folio 152 r,1
Folio 152 r,1
Folio 163 r,2b
Folio 164 v,2
Folio 179 r,1c
Folio 179 r,1c
Folio 179 r,1c
Folio 179 r,1c
Folio 179 r,1d
Folio 179 r,1d
Folio 179 r,1e
Folio 179 v,2a
Folio 179 v,2b
Folio 179 v,2b