V
Vel
References of "Vel"
(Latin Words)


Vel
Folio 68 r,1b
Folio 71 v,1d
Folio 164 r,2b