V
vel
References of "vel"
(Latin Words)


vel
Folio 34 r,1b
Folio 34 r,1b
Folio 37 r,2b
Folio 47 r,1b
Folio 54 r,1
Folio 54 r,1
Folio 54 r,1
Folio 56 r,1
Folio 59 r,1a
Folio 59 r,1b
Folio 78 r,1c
Folio 79 v,1b
Folio 93 v,1e
Folio 93 v,1e
Folio 111 r,1b
Folio 127 v,1d
Folio 138 r,2
Folio 138 r,2
Folio 138 r,2
Folio 147 r,1a
Folio 160 r,1a
Folio 163 r,2a
Folio 163 r,2a
Folio 169 v,1
Folio 172 r,2b
Folio 172 v,1c
Folio 172 v,1c
Folio 186 v,1a
Folio 186 v,1b
Folio 188 r,1a
Folio 188 r,1a
Folio 182av,1