T
totam
References of "totam"
(Latin Words)


totam
Folio 39 r,1b
Folio 40ar,1c
Folio 49 r,2b
Folio 49 r,2c
Folio 49 r,2c
Folio 51 r,1d
Folio 55 v,2b
Folio 56 r,1
Folio 61 v,1c
Folio 67 r,1b
Folio 73 v,1
Folio 73 v,2
Folio 79 r,1b
Folio 84 r,1a
Folio 89ar,1
Folio 89ar,1
Folio 89ar,1
Folio 89ar,1
Folio 95 v,2
Folio 96 v,1
Folio 96 v,1
Folio 97 v,2
Folio 142 r,1d
Folio 143 r,1c
Folio 143 r,2
Folio 143 r,2
Folio 143 r,2
Folio 143 r,2
Folio 143 v,1b
Folio 145 r,1b
Folio 161 r,1a
Folio 169 v,1
Folio 186 v,1b