S
statim
References of "statim"
(Latin Words)


statim
Folio 118 v,1b