R
restat
References of "restat"
(Latin Words)


restat
Folio 95 v,2
Folio 95 v,2