R
reflexo
References of "reflexo"
(Latin Words)


reflexo
Folio 162 r,1b