H
habet
References of "habet"
(Latin Words)


habet
Folio 40br,1
Folio 40br,1
Folio 46 r,1b
Folio 48 r,1c
Folio 59 r,1b
Folio 59 v,1
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 61 r,4
Folio 85 r,2
Folio 87 r,1a
Folio 87 r,1a
Folio 87 r,1a
Folio 87 r,1b
Folio 90 r,2b
Folio 93 v,1b
Folio 139 r,2b
Folio 139 r,2b
Folio 163 r,2a
Folio 163 r,2b
Folio 172 r,1c
Folio 172 v,3
Folio 172 v,3
Folio 177 r,1c
Folio 185 r,1
Folio 185 r,1
Folio 186 v,1a
Folio 186 v,1a
Folio 186 v,1b
Folio 189 v,2
Folio 179bv,1b