G
g
References of "g"
(Latin Words)


g
Folio 86 r,1a
Folio 147 v,1b