E
elevationis
References of "elevationis"
(Latin Words)


elevationis
Folio 45 r,1a
Folio 103 v,1b
Folio 118 v,4
Folio 125 v,1b
Folio 179av,1
Folio 125 v,3