E
elementis
References of "elementis"
(Latin Words)


elementis
Folio 47 r,1b
Folio 160 r,1a
Folio 172 r,2b