D
diametro
References of "diametro"
(Latin Words)


diametro
Folio 55 v,1
Folio 68 r,1a
Folio 68 r,1a
Folio 68 r,1b
Folio 164 r,2a
Folio 164 r,2a
Folio 164 r,2b
Folio 164 v,1c
Folio 188 r,1a
Folio 188 r,1a