K
ke
References of "ke"
(Variables in Text)


ke
Folio 102 v,1b
Folio 102 v,1c
Folio 102 v,1c