T
trovasse
References of "trovasse"
(Italian Words)


trovasse
Folio 122 v,1b