M
manifesto
References of "manifesto"
(Italian Words)


manifesto
Folio 122 v,1a
Folio 128 v,1b
Folio 133 r,1