yubinsen_project.png

Mosquito

“Mosquito”. From Wang Qi and Wang Siyi, Sancai Tuhui (1607; Reprint, Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1988), 2280.