lycas_image_for_project.jpg

Sui shu 隋書 (Book of Sui)

Sui shu 隋書 (Book of Sui), Wei Zheng 魏徵 (580-643), Beijing, Zhonghua shuju, (1973) 1987, j. 33, p. 983.