cstuerp.jpg

“Map of The Past Traces of Taicheng (Taicheng Gujitu)” from the Zhizheng era Record of Jinling, datable to 1344 (Song Yuan fangzhicongkan ed., p. 5308).